1 - Đối với sản phẩm là phần mềm

  1. Do đặc thù của sản phẩm phần mềm, việc giao nhận sản phẩm chủ yếu sẽ được thực hiện bằng hình thức truyển thông tin trên môi trường Internet. Trong một số trường hợp thỏa thuận giữa hai bên, việc chuyển giao sản phẩm có thể thực hiện bằng các hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn, như: trực tiếp, trực tuyến, ...

2 - Đối với sản phẩm là phần cứng

  1. Với các sản phẩm là phần cứng, việc giao hàng sẽ được thực hiện bởi đơn vị vận chuyển (bên thứ ba) hoặc do Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới (sau đây viết tắt là "chúng tôi") thực hiện. Chi phí vận chuyển sẽ được thông báo đến bên nhận, và việc vận chuyển được thực hiện khi các bên nhất trí về tất cả điều khoản, trong đó bao gồm chi phí vận chuyển.
  2. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu tự vận chuyển hàng hóa, mà không cần thông qua bên thứ ba hay chúng tôi.

3 - Chi phí vận chuyển

  1. Nếu việc vận chuyển phát sinh chi phí, hai bên cần phải đạt được sự nhất trí về chi phí vận chuyển và phải có văn bản ghi nhận lại sự nhất trí này, hoặc thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

4 - Chính sách hướng dẫn sử dụng

  1. Chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải hướng dẫn người dùng cách triển khai, sử dụng và vận hành các sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
  2. Việc hướng dẫn sử dụng có thể sẽ phát sinh chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, như: khoảng cách địa lý giữa hai bên, ngôn ngữ giao tiếp, .... Trong tình huống phát sinh chi phí hướng dẫn sử dụng, hai bên cần phải thỏa thuận để đạt sự nhất trí hoặc thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

(Có hiệu lực từ ngày 30/01/2021)

Nội Dung Liên Quan

Chúng tôi sẵn sàng kết nối với quý đối tác.

Liên hệ với chúng tôi